Project management IT

 

Prowadzimy każdej wielkości projekty wdrożeniowe pilnując interesu zamawiającego w każdym etapie projektu. Korzystamy przy tym z wieloletniego doświadczenia oraz sprawdzonych standardów w postaci elementów metodyk m.in. PRINCE2, SCRUM, PMI. Dzięki tej usłudze możesz mieć pewność, że procesy biznesowe w organizacji zostaną odzwierciedlone we wdrażanym systemie, każdy etap zostanie dokładnie przetestowany przed odbiorem a personel będzie posiadał odpowiednią wiedzę, żeby korzystać z nowych rozwiązań.

Zakres odpowiedzialności i obowiązki, jakie pełni sprawny PM, można podzielić na kilka obszarów jego aktywności i zaangażowania w projekcie. Oto przykładowe:

Obowiązki project managera na rzecz zespołu:

 • Buduje zespół
 • Przypisuje zadania, deleguje odpowiedzialność
 • Ustala priorytety zadań
 • Wspiera zespół i wyznacza kierunek działania
 • Identyfikuje i rozwiązuje konflikty
 • Ocenia wydajność zespołu

Obowiązki project managera na rzecz projektu:

 • Uruchamia i zamyka projekt
 • Zarządza procesem dostarczenia projektu i całym cyklem jego życia
 • Wyjaśnia zakres i priorytety projektu, jak również cele biznesowe
 • Ułatwia rozumienie zakresu projektu, celów i kluczowych rezultatów
 • Definiuje zadania do wykonania w ramach projektu
 • Mierzy postęp projektu
 • Monitoruje kluczowe parametry projektu
 • Zapewnia jakość
 • Identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem projektu
 • Zarządza zmianami, analizuje ich wpływ na projekt

Obowiązki project managera względem interesariuszy:

 • Utrzymuje relacje z interesariuszami
 • Komunikuje się z interesariuszami oraz sponsorem projektu
 • Raportuje i prezentuje postęp projektu, przygotowuje i dostarcza sprawozdania
 • Eskaluje problemy oraz proponuje rozwiązania
 • Tworzy rekomendacje
 • Angażuje interesariuszy, wpływa na ich decyzje
 • Buduje świadomość oraz wsparcie organizacji we wprowadzaniu zmian

Obowiązki project managera w obszarze planowania:

 • Tworzy plan projektu oraz harmonogram
 • Planuje zasoby potrzebne do realizacji

Obowiązki project managera związane z ogólnym zarządzaniem:

 • Wdraża narzędzia, standardy, strategię oraz plan komunikacji
 • Utrzymuje i aktualizuje dokumentację projektu
 • Monitoruje budżet i wydatki
 • Projektuje i usprawnia procesy